فقط ایران خیابان شناسایی پلیس آگاهی اخبار حوادث

فقط: ایران خیابان شناسایی پلیس آگاهی اخبار حوادث

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی مشكل سياست رسمي در ايران كجاست؟ / عباس عبدی

عباس عبدي در روزنامه کشور عزیزمان ایران نوشت: اولين مشكل سياست صفر و يك يا ايدئولوژيك كردن سياست است.

مشكل سياست رسمي در ايران كجاست؟ / عباس عبدی

عباس عبدی: مشكل سياست رسمي در ايران كجاست؟

عبارات مهم : ايران

اولين مشكل سياست صفر و يك يا ايدئولوژيك كردن سياست است.

مشكل سياست رسمي در ايران كجاست؟ يا حداقل اينكه مهم ترين مشكلات آن چيست؟

عباس عبدي در روزنامه کشور عزیزمان ایران نوشت: اولين مشكل سياست صفر و يك يا ايدئولوژيك كردن سياست است.

مشكل سياست رسمي در ايران كجاست؟ / عباس عبدی

اين نگاه حق و باطل يا درست و نادرست را در سياست به امري فلسفي و مطلق تبديل مي كند، در حالي كه سياست ماهيتا شناور است و سياستمدار برحسب وقت و مكان تصميم مي گيرد.

سياست تصميماتي است كه از يك سو حاصل و معطوف به منافع جمعي يك گروه يا يك كشور است و از سوي ديگر در تقابل با خواست ها و تصميمات گروه يا كشور ديگر.

عباس عبدي در روزنامه کشور عزیزمان ایران نوشت: اولين مشكل سياست صفر و يك يا ايدئولوژيك كردن سياست است.

نمونه اين مساله را در سياست خارجي ايران در سوريه مي توان ديد. برخي افراد با هرگونه حضور مستقل منطقه اي ايران از جمله در سوريه مخالف هستند. چنين برداشتي به كلي نادرست است.

بايد بپذيريم كه به جز ما هم كشورهاي ديگري هستند و طبيعي است كه حدي از تنش هم ايجاد شود، ولي نبايد بازي را سياه و سفيد، همه يا هيچ تعريف كرد كه در اين صورت در وضعيتي فرو مي رويم كه اصلا مطلوب ما نبوده است.

ايران بايد با روسيه و تركيه برنامه جامعي را در مورد سوريه به توافق مي رسيدند، ولي هيچ بازتابي از طرح مشترك براي حل وفصل امور ديده نمي شود و گمان مي رود كه قضيه به همين صورت ادامه خواهد يافت و نتيجه استهلاك همه نيروهاي درگير است.

مشكل سياست رسمي در ايران كجاست؟ / عباس عبدی

مشكل دوم، ساختار محدود و بسته بودن مجموعه تصميم گيري است.

البته در همه جاي دنيا، به هر حال تعداد تصميم گيران محدود هست، ولي نقد و ارزيابي سياست ها در سطح رسانه ها يا در سطح اتاق هاي فكر انجام و منتشر مي شود. به هر حال اگر كسي مخالف حضور منطقه اي ايران است بايد بتواند حرف خود را به صورت رسمي بزند. طبيعي است كه موافقان نيز پاسخ او را خواهند داد. ولي هنگامي كه مانع از بيان آزاد و رسمي نظرات افراد و منتقدان شويم و اجازه ندهيم كه نظرات آنان نيز شنيده شود، در اين صورت، ممكن است در كوتاه مدت مواجه با مخالفت نشويم، ولي روزي كه سياست ها دچار مشكل شده است و در دست انداز مي افتند، فضاي عمومي عليه سياستگذاران مي شود و حتي نقاط مثبت آن سياست ها نيز ديده نمي شود.

عباس عبدي در روزنامه کشور عزیزمان ایران نوشت: اولين مشكل سياست صفر و يك يا ايدئولوژيك كردن سياست است.

بنابراين اگر سياست ايران در سوريه را بخواهم با دو معيار گفته شده است در اين يادداشت توصيف و نقد كنم اين است كه به نظر بنده حضور منطقه اي ايران به ويژه در سوريه قابل دفاع و پذيرفتني بود ولي صفر و يك كردن يا ايدئولوژيك كردن آن و نيز ممنوعيت بحث و گفت وگو راجع به اين سياست ها در فضاي عمومي و رسانه هاي رسمي؛ دو مولفه اشتباه اين سياست ها بود؛ دو مولف ه اي كه راه را براي دفاع از حضور نيز مسدود مي كند.

واژه های کلیدی: ايران | سياست | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs